RAS för Russkiy ToyRAS 
Rasspecifika avelsstrategier för Russkiy Toy. (2011)De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. 

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna med mål att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. 

Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. 

Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.


                     

DOMARKOMPENDIUM

Varje år arrangeras ett antal domarkonferenser. Konferenserna arrangeras av specialklubbarna och kan omfatta en enstaka eller flera liknande raser. Konferenserna är ett styrinstrument för exteriördomare innehållande rasspecifika detaljer.

SRTK´s raskompendium är framtaget till SDHK`s domarkonferens 15-16 november 2014. 

Kompendiumet finns att beställa för 200 kr inkl porto inom Sverige. 

Betala till klubbens bankgiro: 236-9809 , skriv till klubbens sekreterare och uppge dina uppgifter sekr@srtk.se  så anländer ett raskompendium inom kort. 

Copyright Svenska Russkiy Toy Klubben. Vänligen kontakta klubben vid tveksamheter.

************ Raskompendium Russkiy Toy. (2014)