Avelspolicy

SRTK:s avelspolicy skall ses som ett komplement till Svenska Kennelklubbens (SKK, www.skk.se) och Svenska Dvärghundsklubbens (SDHK,www.sdhk.net) avelspolicy och de uppfödaretiska regler som SKK föreskriver, och arbeta för att våra raser släthårig Russkiy Toy och långhårig Russkiy Toy ska var sunda, friska, mentalt och exteriört fullgoda rastypiska individer. Alla uppfödare och hanhundsägare ska kontinuerligt utvärdera avkomman avseende såväl hälsa och mentalitet som exteriör.


Alla uppfödare skall vara väl förtrogna med och följa:

–  SRTK:s RAS-dokument med avelsrekommendationer

–   SKK:s grundregler

–   Konsumentköplagen

–   Europarådets konvention till skydd för sällskapsdjur

–   Jordbruksverkets regler och bestämmelser

–   Djurskyddslagstiftningen

–   Rasstandarden för SRTK.


 
SRTK rekommenderar alla uppfödare och hanhundsägare av Russkiy Toy:

Krav:

–          Att innan första parning palpatoriskt knäledsundersöka avelsdjur. Detta görs efter 12 månaders ålder av veterinär med specialkompetens på hundens och kattens sjukdomar. Observera att detta är ett krav och ej en rekommendation.

–          Att inte para tik före 18 månaders ålder, det är ett krav att Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2008:5) skall följas.

–          I de fall en tik genomgått ett andra kejsarsnitt skall tiken tas ur avel, Jordbruksverkets föreskrift (SJVFS 2008:5) skall följas. 


Rekommendation: 


- Följa SRTK:s RAS-dokument med avelsrekommendationer


-  Att ögonlysa avelsdjur innan avelsdebut, för att tidigt lokalisera eventuella allvarliga ögonsjukdomar. Observera att intyg från ögonundersökning ej bör vara äldre än 12 månader gammalt innan parning samt att man även bör ögonlysa hundar äldre än 8 år för att upptäcka ögonsjukdomar som debuterat senare i hundens liv. 


–     Att bibehålla den låga nivån på antalet obesläktade hundar i aveln och (om inte synnerliga skäl finns) ej upprepa samma kombination två gånger. Uppfödare rekommenderas att använda SKK Avelsdata vid beräkning av inavelsgrad.


–      Att prioritera sådan avel som värnar om naturlig fortplantningsförmåga/valpningsförmåga.


–     Att uppfödare kontinuerligt utvärderar sina egna avelsdjur och avkommor genom utställningar, via valpköpare och veterinära hälsoundersökningar.