RAS

RAS för Russkiy Toy

De rasspecifika avelsstrategierna håller på att revideras t.o.m. 2023. 

De rasspecifika avelsstrategierna (RAS) är handlingsplaner för aveln inom en specifik ras. Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna, med mål att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter.

Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och de eventuella problem som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

DOMARKOMPENDIUM

Varje år arrangeras ett antal domarkonferenser. De arrangeras av specialklubbarna och kan omfatta en enstaka eller flera liknande raser. Konferenserna är ett styrinstrument för exteriördomare innehållande rasspecifika detaljer.

SRTKs raskompendium togs fram till SDHKs domarkonferens november 2014. Kompendiet finns att beställa för 200 kr inkl. porto inom Sverige. Inbetalning görs till klubbens bankgiro: 236-9809 märkt ”raskompendium” och maila din adress till sekr@srtk.se så anländer ett raskompendium inom kort.