Ögon

Rasklubben vill i samförstånd med sina medlemmar hålla sig uppdaterad gällande ögonsjukdomar och deras eventuella utveckling hos vår ras och önskar att så många som möjligt ögonlyser sina hundar.

Vi rekommenderar starkt att låta ögonlysa sina avelsdjur.

PPM – Persisterande Pupill Membran, lindrig 

Rester från fosterstadiet som kallas PPM. Vid ögonlysning av en hund kan alla tre varianterna av PPM (iris-iris, iris-cornea, iris-lins) markeras som lindrig, måttlig eller kraftig på undersökningsprotokollet. Små PPM kan ses hos de flesta valpar av alla raser och brukar försvinna med tiden. Slutbedömning bör därför inte göras förrän tidigast vid ett års ålder.

Lindriga fall upptäcks vid ögonlysning på iris främre yta och består oftast av en tråd som är tunnare än tråden i ett spindelnät, går från en punkt på irisytan till en annan och får då beteckningen PPM iris-iris. Hos Russkiy Toys har hittills endast just dessa lindriga fall upptäckts. Detta är inte smärtsamt.

Lindriga fall kan användas i avel tillsammans med hund ögonlyst fri från PPM. Måttlig och kraftig PPM bör inte gå i avel. Läs mer utförlig info hos SKK: PPM, persisterande pupill membran


PRA – Progressiv Retinal Atrofi / Blindhet 

Sjukdomsförlopp: PRA finns hos många olika raser och innebär en fortskridande bakåtbildning av näthinnan som gör att hunden med tiden blir helt blind på båda ögonen. Sjukdomen är inte smärtsam. I sjukdomens tidiga skede får den drabbade hunden svårt att se i mörker och dåligt ljus och kan stöta i saker eller börja känna sig otrygg i mörker, vilket kan visa sig som mörkerrädsla och osäkerhet. Så småningom försämras hundens synförmåga även i fullt dagsljus och hunden blir slutligen blind. PRA visar sig oftast hos äldre hundar.

PRA nedärvs recessivt och det är inte tillåtet att avla på individer med konstaterad PRA. Läs mer utförlig info hos SKK: PRA, progressiv retinal atrofi

Medlemmar har flitigt diskuterat gällande insamling av blod för att förhoppningsvis kunna fastställa dna för PRA hos Russkiy Toys, bland annat tillsammans med expertis i ämnet. Framtidsutsikten för att lyckas med detta är liten men om så många som möjligt bidrar och hjälps åt så ökar chansen att lyckas. Observera att det endast är blod efter hundar med konstaterat ärftlig PRA som kan användas, och hund ska helst vara lyst även i yngre ålder så man ser en bakgrund till varför PRA utvecklats. Läs om PRA och hur man skickar blod för forskning till SLU, Sverige: SLU – progressiv retinal atrofi


Katarakt – Grå starr

Katarakt eller grå starr är en grumling i ögats lins. Grumlingen kan omfatta hela linsen, total katarakt, eller delar av densamma, partiell katarakt. Sjukdomen är inte smärtsam. Katarakt kan orsakas av många yttre och inre störningar i ögat men ur avelssynpunkt är det bara de medfödda och misstänkt ärftliga varianterna som är av intresse. Arvsgången för katarakt är okänd. SKKs generella rekommendation är att inte använda hund med katarakt i avel. Läs mer utförlig info hos SKK: Katarakt, grå starr


Vitreusprolaps – Glaskroppsframfall

Glaskroppsframfall / Vitreusprolaps uppstår när glaskroppsmassa läcker ut genom pupillen till ögats främre del. Det är aldrig normalt. I vissa fall kan det bero på förändringar i glaskroppens konsistens, men det kan vara ett tidigt tecken på att linsen inte sitter helt stabilt på sin plats och förebådar då linsluxation, vilket är mycket smärtsamt och hotar även synen. Hos raser där linsluxation förekommer är glaskroppsframfall alltid ett misstänkt första symtom.

Detta är en diagnos som i dagsläget är oroande för vår ras, men inte alarmerande. Hundar med diagnos vitreusprolaps bör lysas om innan de går i avel för att konstatera att prolapsen stannat av och bör enbart paras med hundar som är ögonlysta och konstaterade att inte ha sjukdomen.

HÄLSOKÄLLAN

SRTK ger ett bidrag till hund som tidigare fått diagnos Vitreusprolaps och omlyses efter 8 års ålder. Bidraget på 300 kr betalas ut en gång per hund efter utförd ögonlysning. Mejla ansökan och kontonummer samt hundens ögonlysningsprotokoll till: kassor@srtk.se (medlemskap är obligatoriskt)